Skoči do sadržaja
A

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Insurance Agency of Bosnia and Herzegovina (English)

Insurance Agency in Bosnien und Herzegowina (Deutsch)

Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini osnovana je Zakonom o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 12/04). Agencija je samostalna pravna osoba sa javnim ovlaštenjima u okviru svog djelokruga i nadležnosti i za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Osnovni zadaci Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini su da obezbijedi:

  • jedinstvenu primjenu zakona o osiguranju između entiteta, kao i osiguranje nesmetane i djelotvorne saradnje između agencija za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, te osiguranje da se entitetski zakoni primjenjuju i tumače na pravičnoj osnovi;
  • da zakonodavstvo o osiguranju koje je na snazi u entitetima, u potpunosti bude usaglašeno u namjeri da osigura jednak i ravnopravan status prema svim društvima za osiguranje u oba entiteta i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i da osigura jednaku pravnu zaštitu, kako za ugovarače osiguranja, tako i za treću stranu - podnosioce odštetnih zahtjeva;
  • da osigura da zakonodavstvo u osiguranju u Bosni i Hercegovini bude i ostane usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, koje se primjenjuje na oblast osiguranja;
  • da koordinirano predstavlja i zastupa Bosnu i Hercegovinu u organizacijama koje se bave osiguranjem na međunarodnom nivou, te obavlja s njima kontuiniranu saradnju;
  • da uz kontinuiranu saradnju sa agencijama za nadzor osiguranja entiteta i Brčko Distrikta, rješava sporove između agencija za nadzor osiguranja u pogledu jedinstvenog tumačenja i primjene zakonodavstva i primjene zakonodavstva o osiguranju na nivou entiteta i Brčko Distrikta i izdaje pismene odluke i mišljenja kojima se osigurava jedinstvena primjena zakonodavstva o osiguranju;
  • da osigurava i vodi sve relevantne podatke o cjelokupnom tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini.

 

Agencija za nadzor osiguranja FBiH

The Insurance Supervisory Agency of Federation of Bosnia and Herzegovina (English)

Die Versicherungsaufsichtsbehörde der Föderation Bosnien und Herzegowina (Deutsch)

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je uspostavljena prema odredbama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju kao pravni sljednik Ureda za nadzor društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Agencija za nadzor ima regulatornu i nadzornu funkciju nad poslovanjem društava za osiguranje, te posrednika u osiguranju, kao supervizorska institucija u industriji osiguranja. Agencija je samostalna i nezavisna neprofitna institucija, koja za svoj rad odgovara Vladi Federacije BiH.

 

Aktiva

assets (English)
Aktiva (Deutsch)
Aktiva je sastavni dio bilansa u kojem se iskazuje cjelokupna imovina preduzeća na tačno određeni dan. Sastav aktive pruža informacije o tome u koje vrijednosti je uložen kapital preduzeća. Protustrana aktive u bilansu je pasiva.

 

Aktuar

actuary (English)
Aktuar, Versicherungsmathematiker (Deutsch)
Aktuar je osoba specijalizovana za izračun rizika i vjerojatnoće nastanka nekog događaja, koja svoja znanja upotrebljava u finansijskim i poslovnim problemima, posebno onima koji uključuju neizvjesne buduće događaje. Primjenjuje aktuarsku matematiku, a posebno teoriju vjerojatnoće i statistike i finansijsku matematiku na probleme osiguranja, investicija, finansijskog menedžmenta i demografije. Aktuar svoje proračune temelji na osiguravajućoj statistici, a u životnim osiguranjima posebno na aktuarskim tablicama.

 

 

 

 

 

B

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini

(english) Green card Bureau in Bosnia and Herzegovina
Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini osnovan je kao udruženje i predstavlja osiguravajuća društva Bosne i Hercegovine u sistemu zelene karte kako je to definisao Savjet biroa Kretskim sporazumom. Djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija koja svoje ciljeve ostvaruje na cijelom području Bosne i Hercegovine. Članice Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini su osiguravajuća društva koja se bave poslovima osiguranja od automobilske odgovornosti. Trenutno je 21 osiguravajuće društvo član Biroa zelene karte BiH.

Ciljevi Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini su:

a) pitanja definisana Kretskim sporazumom i drugim međunarodnim sporazumima o osiguranju vlasnika / korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti,

b) predstavljanje osiguravajućih društava iz Bosne i Hercegovine u sistemu zelene karte,

c) saradnja sa nacionalnim biroima i osiguravajućim društvima u pogledu izvršavanja obaveza preuzetih u skladu sa međunarodnim konvencijama i sporazumima,

d) saradnja sa odgovornim tijelima Bosne i Hercegovine u međunarodnom prometu po pitanjima osiguranja motornih vozila,

e) obavljanje poslova od važnosti za članice u cilju poštivanja primjene odredaba Kretskog sporazuma.

D

Dionice

share (English)
Aktie (Deutsch)
Dionice su vrijednosni papiri koji predstavljaju pravo vlasništva u nekom dioničkom društvu. Vlasnicima dionica, tj. dioničarima osiguravaju prihode na osnovu tog vlasništva. Prihodi se ostvaruju rastom cijene dionica, te isplatama dividendi ili udjela u poslovnom rezultatu dioničkog društva.

Diverzifikacija ulaganja

diversification of investments (English)
Diversifizierung der Anlagen (Deutsch)
Diverzifikacija ulaganja predstavlja ulaganje u različite vrste finansijskih proizvoda, različiog rizika, pa time i različite stope prinosa (kamate). Imovina diverzifikovana (kombinovana, raspršena) u različite vrste vrijednosnih papira, različitih kompanija, industrijskih sektora i tržišta pomaže u smanjenju ukupnog rizika ulaganja, jer jedna vrsta investicije u određenom trenutku može ostvarivati zadovoljavajuće prinose, dok druga vrsta investicije ne ostvaruje zadovoljavajuće prinose. Diverzifikacijom ulaganja smanjuje se rizik ukupnog portfolia vrijednosnih papira. Što je kapital uložen u više različitih vrijednosnih papira, rizik je manji. Diverzifikacija ulaganja ne garantuje potpunu sigurnost ulaganja - ona samo smanjuje ukupan rizik ulaganja.

E

Europski izvještaj o nezgodi

European Accident Statement report (English)
Europäischer Unfallbericht (Deutsch)
Europsko izvještaj o nezgodi je obrazac u koji se upisuju okolnosti i tok saobraćajne nezgode. Sudionici saobraćajne nezgode moraju ga ispuniti, potpisati i međusobno razmijeniti ako policija nije obavila uviđaj saobraćajne nezgode. Ispunjeni obrazac oštećena osoba i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtjev po osnovu osiguranja od automobilske odgovornosti. Osiguravatelj je dužan ugovoraču osiguranja uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti uručiti ovaj obrazac.

G

Granično osiguranje

U međunarodnom cestovnom saobraćaju motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. Granično osiguranje je osiguranje koje zaključuju vlasnici (strani državljani), odnosno korisnici motornih vozila koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu a nemaju valjanu potvrdu o osiguranju (zelenu kartu), kao i naši osiguranici koji ulaze u strane države a nemaju validnu zelenu kartu. Granično osiguranje se zaključuje na period do 30 dana, po izboru osiguranika, i ne može se obnavljati.

Gustoća osiguranja

nsurance density (English)
Versicherungsdichte (Deutsch)
Gustoća osiguranja je jedan od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Izražava se kroz iznos premije osiguranja po stanovniku, te pokazuje potrošnju na proizvode osiguranja na godišnjem nivou.

I

Indeksna klauzula

index clause (English)
Index-Klausel (Deutsch)
U osiguranju i stručnoj literaturu se naziva i indeksaciona klauzula, klauzula zaštitne vrijednosti, inflaciona klauzula i stabilizaciona klauzula. U ugovoru o osiguranju u kojem je ugovorena ova klauzula svake godine se vrši usklađenje iznosa osigurane svote s promjenom ugovorenog indeksa. Uz usklađenje osigurane svote vrši se i usklađenje premije osiguranja za preostali dio trajanja ugovora o osiguranju. Na taj način realna vrijednost osigurane svote ostaje nepromijenjena, dok se nominalna vrijednost mijenja s promjenom ugovorenog indeksa. Indeksnu klauzulu moguće je ugovoriti kod štednih osiguranja.

Isplaćene štete

claims paid (English)
Ansprüche bezahlt (Deutsch)
Isplaćene štete su ukupne isplate za štete u poslovnoj godini.

J

Jednokratna premija

One-time premium (English)
One-Time-Prämie (Deutsch)
U osiguranju života moguća je uplata ukupnog iznosa premije odjedanput za cijelo vrijeme trajanja osiguranja. Za istu ugovorenu svotu jednokratna premija je manja od ukupno uplaćene premije koja bi se plaćala u više godina trajanja osiguranja (višekratna premija).

K

Kapitalizacija

capitalisation (English)
Kapitalisierung (Deutsch)
Postupak u osiguranju ili osiguranju rente koji se provodi kada ugovarač osiguranja prestane uplaćivati premiju ali ne želi raskinuti ugovor o osiguranju. U slučaju kapitalizacije aktivno osiguranje postaje kapitalizovano. Za razliku od otkupa osiguranja, ugovor o osiguranju je i dalje na snazi ali osiguravatelj ima obavezu isplate smanjene ugovorene sume prema tablici kapitaliziranih iznosa. Kapitalizaciju je moguće izvršiti ako je do tada plaćena premija za minimalni broj godina određen uvjetima osiguranja.

 

Karenca

waiting period (English)
Karenzzeit (Deutsch)
Period na početku ugovorenog trajanja osiguranja za vrijeme kojeg osiguravatelj nije u obavezi ako nastupi osigurani slučaj.

 

Katastrofa

catastrophe (English)
Katastrophen (Deutsch)
Iznenadna i velika nesreća koja uzrokuje veoma velike štete, tj. kobni događaj ili slijed kobnih događaja s posljedicama širokih razmjera.

 

 

Katastrofalne štete

catastrophic loss (English)
Katastrophenschaden (Deutsch)
Katastrofalne štete podrazumijevaju štete s velikim ljudskim i materijalnim gubicima nastale na ograničenom utvrđenom području, na osiguranim pojedinačnim objektima i po zaključenim ugovorima o osiguranju uzrokovane ljudskim faktorom.
Prirodne katastrofe podrazumijevaju štete nastale zbog jednog uzroka ili učestalo u određenom razdoblju i koje obuhvaćaju mnogobrojne ugovore o osiguranju i često različite vrste osiguranja.
Katastrofalne štete podrazumjevaju osigurane štete nastale u zračnom, pomorskom, cestovnom i željezničkom prijevozu, nesreće nastale u rudnicima ili zbog miniranja, rušenja zgrada ili mostova, kao i štete nastale zbog diverzije. Katastrofalne štete u užem smislu riječi u pravilu podrazumjevaju štete nastale na ograničenom utvrđenom području, na osiguranim pojedinačnim objektima i po zaključenim ugovorima o osiguranju uzrokovanje ljudskim faktorom. Prirodne katastrofe u pravilu podrazumjevaju štete nastale zbog jednog uzorka, ili učestalo u određenom razdoblju i koje obuhvaća mnogobrojne ugovore o osiguranju i veoma često različite vrste osiguranja velikih šteta.

 

Korisnik osiguranja

beneficiary (English)
Beguenstigter (Deutsch)
Korisnik osiguranja je pravna ili fizička osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako nastupi osigurani slučaj. Po jednom ugovoru o osiguranju odnosno polici osiguranja može postojati i više korisnika. Ako je ugovorom o osiguranju određeno više korisnika, u slučaju nastupa osiguranog slučaja naknada (osigurnina) se dijeli među korisnicima. U osiguranju života razlikujemo korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.

O

Odgovorni osiguravač

Odgovorni osiguravač je društvo za osiguranje s kojim je vlasnik prijevoznog sredstva, a kojem je prouzrokovana šteta, sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim licima.

 

Osigurana suma

insured sum (English)
Versicherungssumme (Deutsch)
Osigurana suma je iznos koji je osiguravač dužan isplatiti po zaključenom ugovoru o osiguranju za nastali osigurani slučaj.

 

Osigurani slučaj

insured event (English)
Versicherungsfall (Deutsch)
Osigurani slučaj je događaj koji može prouzrokovati štetu, a pripada rizicima koje osiguravač pokriva svojom djelatnošću. To je događaj koji je prouzrokovan osiguranim rizikom.

 

Osiguranik

insured person (English)
Versicherter (Deutsch)
Osiguranik je osigurana osoba; lice od čijeg doživljenja, smrti ili invalidnosti zavisi isplata osigurane sume.

 

 

Osiguravač

insurer (English)
Versicherer (Deutsch)
Osiguravač je pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja, tj. obavlja poslove osiguranja.

P

Ponuda osiguranja

insurance proposal (English)
Versicherungsantrag (Deutsch)
Ponuda osiguranja je prijedlog za zaključenje ugovora o osiguranju.

Portfolio

portfolio (English)
Portefeuille (Deutsch)
Portfolio u poslovima osiguranja predstavlja ukupno stanje svih ugovora o osiguranju koji su na snazi, s ukupnim iznosom premije osiguranja i/ili preuzetih obaveza.
Portfolio u poslovnim finansijama predstavlja skup različitih vrijednosnih papira u vlasništvu pojedinca ili preduzeća. Princip na kojem se formira sastav portfolia je princip diverzifikacije, kako bi se minimizirao cjelokupni rizik portfolia i stabilizovao prinos.

 

Polica osiguranja

insurance policy (English)
Police (Deutsch)
Polica osiguranja je dokument o zaključenom ugovoru o osiguranju.

 

Premija osiguranja

premium (English)
Prämie (Deutsch)
Premija osiguranja je cijena osiguranja, odnosno novčani iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču, na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.

 

Pristupna dob

age at entry (English)
Eintrittsalter (Deutsch)
Pristupna dob je razlika između kalendarske godine početka osiguranja i kalendarske godine rođenja osiguranika. Za dva osiguranika na istoj polici se računa prosječna pristupna dob.

R

Regres

Regres označava pravo osiguravača da od osobe koja je uzrokovala štetu naplati isplaćeni iznos odštete.

S

Skadenca

Skadenca je period važenja ugovora o osiguranju, odnosno period za koji važi osiguravajuće pokriće.

T

Tehnička dob

Tehnička dob je korigovana pristupna dob ovisno o godini rođenja osiguranika.

U

Ugovarač osiguranja

Ugovarač osiguranja je pravna ili fizička osoba koja s osiguravačem zaključi ugovor o osiguranju i koja plaća premiju osiguranja, ali ne mora imati i pravo na naknadu od osiguravača. Za jedan ugovor može biti više ugovarača. U najvećem broju slučajeva ugovarač osiguranja i osiguranik su iste osobe.

 

Ugovor o osiguranju

insurance contract (English)
Versicherungsvertrag (Deutsch)
Ugovor o osiguranju je pravni posao kojim se ugovarač osiguranja obavezuje platiti premiju osiguranja, a osiguravač preuzima obavezu isplate naknade ili ugovorene sume u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

Z

Zastupnik

Zastupnik je fizička ili pravna osoba koja u ime i za račun osiguravača prikuplja podatke za zaključenje ugovora o osiguranju i/ili zaključuje ugovore o osiguranju.

 

Zelena karta

green card (english)

Grüne Karte (deutsch)

Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sistema zelene karte osiguranja.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...