Skoči do sadržaja

Najčešća pitanja o osiguranjima od nezgode

 

 

 

1. Šta znači pojam nezgode?

Nezgoda je vanredan i o volji osiguranika nezavisan događaj, koji mehanički ili hemijski djeluje na njegovo tijelo, ostavljajući trajne povrede.

 

 

2. Šta znači trajni invaliditet?

Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak: organa, funkcije organa ili pojedinih dijelova organa osiguranika, nastao kao posljedica ostvarenja osiguranog nesretnog  slučaja.

 

 

3. Koje su obaveze kod nastupa osiguranog slučaja?

Nastalu povredu je potrebno prijaviti na za to predviđenim formularima i priložiti kopiju medicinskog nalaza.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...