Skoči do sadržaja

Najčešća pitanja o životnim osiguranjima

 

 

1. Ko može sklopiti životno osiguranje?

Životno osiguranje mogu sklopiti osobe od 15 do 65 godina života, s tim da osobe od 15 do 18 godina moraju imati punoljetnog ugovarača osiguranja.

 

2. Kome se trebam obratiti ako želim sklopiti životno osiguranje?

Možete se direktno obratiti našim ljubaznim zaposlenicama i zaposlenicima u prodajnim uredima GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo (Vama najbliži GRAWE ured možete pronaći na Mapi Vama najbližih GRAWE ureda na linku strane) ili nas možete kontaktirati putem telefona i e-maila navedenog na web stranici.

 

3. Na koji način mogu povećati/smanjiti premiju osiguranja?

Povećanje/smanjenje premije osiguranja moguće je izvršiti početkom osiguravajuće godine. Ugovarač osiguranja je dužan podnijeti pismeni zahtjev za povećanje/smanjenje premije osiguranja.

 

4. Šta znači AUZ?

AUZ je dodatno osiguranje za oslobađanje plaćanja premije u vrijeme radne nesposobnosti/bolovanja.  Osiguravač naknađuje ugovaraču osiguranja ukupnu premiju po polici za svaki dan radne nesposobnosti od 43. dana do isteka radne nesposobnosti, ali najkasnije do isteka ugovora o osiguranju života ili navršene 65. godine života, bez obzira da li je radna nesposobnost nastala kao posljedica bolesti ili nesretnog slučaja.

 

5. Šta znači indeksacija?

Indeksacija je prilagođavanje osigurane sume tekućoj inflaciji.  GRAWE osiguranje u životnom osiguranju primjenjuje indeksaciju kad troškovi života dostignu nivo od 5% ili više.  Tada se povećava premija osiguranja, ali i osigurana suma. Kod životnih osiguranja, indeksacija nije obavezna.

 

6. Šta znači kapitalizacija?

Nakon perioda od jedne desetine trajanja osiguranja postoji mogućnost kapitaliziranja police. To znači da ugovarač osiguranja prestaje plaćati premije, a na temelju dotadašnjih uplata po polici obračunava se nova osigurana suma. Pri izračunu nove osigurane sume uzima se kapital (tzv. matematička rezerva) na dan promjene u osiguranje oslobođeno plaćanja premije kao jednokratna premija na ostatak trajanja osiguranja. Pokriće koje se po takvoj polici ostvaruje je osiguranje za slučaj prirodne smrti, doživljenja i nastupa teške bolesti. Sva ostala ugovorena osiguranja se ukidaju. Zahtjev za ostvarivanje kapitalizacije dostavlja se pismenim putem u GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo.

 

7. Šta se događa s osiguranjem ukoliko ne mogu plaćati premiju?

Ukoliko je plaćena minimalna 1/10 ugovorenog trajanja osiguranja, polica će biti kapitalizirana. Ukoliko nije plaćena minimalna 1/10 ugovorenog trajanja osiguranja, polica ide u storno, bez prava povrata novca.

 

8. Može li mi polica životnog osiguranja pomoći pri uzimanju kredita?

Polica životnog osiguranja je vrijednosni papir, te se može vinkulirati kao jemstvo, garancija kod kredita.

 

9. Zašto se u nekim slučajevima ne isplati otkupiti osiguranje?

Otkupna vrijednost se formira ako su premije plaćene tri godine osiguranja. Osnova za obračun otkupne vrijednosti je kapital ostvaren uplatom premija i kamatom. Otkupna vrijednost se isplaćuje ako ugovarač osiguranja zatraži raskid ugovora o osiguranju unutar trajanja osiguranja. U početnim godinama trajanja osiguranja (obično do 70% trajanja ugovora), otkupna vrijednost je manja od do tada uplaćenih premija zbog toga jer se dio premije upotrijebio za pokriće rizika smrti i troškove zaključivanja osiguranja. Istovremeno sa isplatom otkupne vrijednosti isplaćuje se i pripadajuća dobit do tada pripisana.

 

10. Šta ako mi zatreba novac za vrijeme trajanja osiguranja?

Ukoliko je ugovarač osiguranja plaćao minimalno tri godine osiguranja i ostvario otkupnu vrijednost police, isti može tražiti pozajmicu u iznosu otkupne vrijednosti, odnosno isplatu dijela osigurane sume unaprijed. Kamata za pozajmicu iznosi 8% godišnje i naplaćuje se sa ugovorenom premijom. Pozajmica se može vratiti unutar trajanja osiguranja ili se može odbiti od ukupne isplate po toj vrsti osiguranja.

 

11. Da li promjenu zdravstvenog stanja moram prijaviti tokom trajanja osiguranja?

Osiguranik je dužan prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...